امروز: چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۴۰۰ / قبل از ظهر / | برابر با: الأربعاء 23 جماد ثاني 1443 | 2022-01-26
کد خبر: 31780 |
تاریخ انتشار : 25 بهمن 1399 - 0:00 | ارسال توسط :
1768 بازدید
۰
23
ارسال به دوستان
پ

این شیوه نامه مطابق با  اجرای “آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ” ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸ /۹۳/۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ (تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق پژوهشی و آموزشی)، اصلاحیه شماره ۳۴۳۶۰/۲۱/۲ مورخ ۹۵/۲/۲۵ (تغییرحداقل امتیاز برای پذیرش  به ۶۰ امتیاز) از […]

این شیوه نامه مطابق با  اجرای “آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ” ابلاغیه شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸ /۹۳/۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ (تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق پژوهشی و آموزشی)، اصلاحیه شماره ۳۴۳۶۰/۲۱/۲ مورخ ۹۵/۲/۲۵ (تغییرحداقل امتیاز برای پذیرش  به ۶۰ امتیاز) از سوی این  دانشگاه تدوین شده است.

اﻟﻒ- ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ

  • بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نباید گذشته باشد.
  • دانشجویان متقاضی پذیرش بایستی حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی  فارغ التحصیل شوند.
  • حداقل معدل ۱۵ در کارشناسی برای دانش آموختگان دانشگاه­های دولتی و حداقل معدل ۱۶ در کارشناسی برای دانش آموختگان سایر دانشگاه­ها( پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و …) .
  • دارا بودن حداقل معدل ۱۷(بدون احتساب پایان نامه) درکارشناسی ارشد یا احراز رتبه اول و دوم(بدون احتساب نمره پایان نامه) در ورودی متقاضی(در صورت عدم احراز حداقل معدل) برای دانش آموختگان دانشگاه­های دولتی و حداقل معدل ۱۷(بدون احتساب نمره پایان نامه)برای دانش آموختگان سایر دانشگاه­ها ( پیام نور، آزاد  و غیرانتفاعی و …).
  • کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیاز ات سوابق پژوهشی (با حداقل ۷ امتیاز از بند ۱ و حداکثر ۴۰ امتیاز)، سوابق آموزشی (با حداکثر ۳۰ امتیاز) و مصاحبه (حداکثر ۳۰ امتیاز) برای پذیرش ضروری است.

ب- ﻧﺤﻮه اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪی ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

۱- اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ : ﺣﺪاﻛﺜﺮ  اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ۴۰ و  ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم ۴

اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪول (۱)، در زیر ارائه شده است.

 

ﺟﺪول ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ
ﻣﻮﺿﻮع/ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻰ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻰ- ﭘﮋوﻫﺸﻰ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ مرتبط با پایان نامه

گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی

جشنواره خوارزمی – فارابی – شیخ بهایی – علوم پزشکی رازی(سه رتبه برتر)

۴ ۴۰ امتیاز مقالاتﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۲)
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻰ- ﭘﮋوﻫﺸﻰ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ مرتبط با رشته تحصیلی

 

امتیاز مقالاتﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۲)
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻰ- ﺗﺮوﻳﺠﻰ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻰ مرتبط با پایان نامه ۱۰۰% و غیر مرتبط با ضریب ۸۰% ۶ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ۲ اﻣﺘﻴﺎز
ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در کنفرانسهای ﻣﻌﺘﺒﺮ(داخلی و خارجی) ۴ خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب مرتبط با رشته تحصیلی ۴ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۲)
طرحهای پژوهشی ۸ در صورت همکاری متقاضی در طرح ۵۰% امتیاز مجری به وی داده شود
کیفیت پایان نامه  کارشناسی ارشد ۴ عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
جمع کل امتیاز سوابق پژوهشی ۴۰  

ﺟﺪول ۲–  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻜﺎران از اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ

 

  ردﻳﻒ     ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻔﺮاتتعداد کل نفرات   ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻤﻜﺎران از اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ  
        ﻧﻔﺮ اول ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻔﺮات  
             
۱   ۱   ۱۰۰%  
۲   ۲   ۹۰% ۶۰%  
۳   ۳   ۸۰% ۵۰%  
۴   ۴   ۷۰% ۴۰%  
۵   ۵   ۶۰% ۳۵%  
  ۶     ۶ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ۵۰% کمتر از ۳۰%  

تبصره۱ : امتیازدهی جدول ۱ مطابق آئین نامه ارتقا اعمال گردد.

تبصره ۲: امتیاز دهی  مقالات    Nature، Science و Hot Paper مطابق آئین نامه ارتقا  با ضریب اعمال گردد.

۲-  اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻰ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ۳۰ اﺳﺖ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات در ﺟﺪول (۲)   اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول۳-  ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاﺑﻖ آموزشی

ﻣﻮﺿﻮع/ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻰ

 

ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ

ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻰ
میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ۶ مطابق مصوبات تحصیلات تکمیلی
میانگین کل (بدون احتساب پایان نامه)و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ۵ مطابق مصوبات تحصیلات تکمیلی
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ۳ مطابق اصلاحیه آئین نامه
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ۳ مطابق اصلاحیه آئین نامه
کسب رتبه در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی ۵ مطابق اصلاحیه آئین نامه
نمره آزمون زبان انگلیسی ۸ مطابق اصلاحیه آئین نامه
جمع کل  امتیاز سوابق آموزشی ۳۰  

اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ۳۰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول (۳) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

 ﺟﺪول ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ردﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز
۱ ﺗﺴﻠﻂ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ۳
۲ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ، ﻧﻮآورى و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ ۳
۳ ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ۳
۴ ﻧﮕﺮش و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ۳
۵ ﻓﻦ ﺑﻴﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ۳
۶ ﻫﻢراﺳﺘﺎﻳﻰ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻰ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه ۱۵
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ۳۰

 – نحوه ثبت نام

فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری از طریق فراخوان عمومی خواهد بود .

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطپایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • ارسال دیدگاه برای این مطلب مقدور نمی باشد!